Kommunalpolitik
Siden 1990 har jeg repræsenteret Venstre i byrådet i Ry.

Vi er 7 Venstrefolk i byrådet. Der er 5 socialdemokrater og der er et medlem valgt på en fri borgerlig liste samt 1 tværsocialist.

Borgmesteren er valgt af Venstre, det er viceborgmesteren også. 2. viceborgmester er socialdemokrat, og udvalgsformændene er h.h.v. fra de radikale, Socialdemokratiet og Venstre.

I starten var jeg medlem af kulturudvalget, der dengang havde ansvaret for fritid og undervisning.

Senere, samme år, blev jeg samtidig medlem af økonomiudvalget. Det var jeg så i 2 valgperioder.

Siden 1998 har jeg været medlem af teknisk udvalg og været formand for først Kultur- og Voksenudvalget, og nu Teknisk Udvalg..

Ry Kommune, den med Himmelbjerget, har ca. 11.000 indbyggere Vi har en meget høj erhvervs frekvens, også for kvinder. En meget betydelig del af arbejdsstyrken pendler til Århus, Horsens, Silkeborg o.a.

Oprindeligt var der tale om en landkommune med nogle større landsbyer. Kommunen har ændret karakter til at være en kommune præget af et større byområde, to mellemstpore og nogle landsbyer.

Kommunen er på 15.000 ha. En forholdsmæssig stor del er søer, skove og naturområder.

Som lokalpolitiker finder jeg denne kommunestørrelse ideel. Vi kan overskue det meste, har kendskab til meget, og befolkningen kender politikerne.

Jeg har endnu ikke set eller hørt endegyldige argumenter for at en kommune med 11.000 indbyggere ikke kan løfte opgaverne forsvarligt eller at de behøver være ineffektive. Jeg er derfor meget skeptisk med hensyn til fordelene ved den igangværende kommunesammenlægning.

TEKNISK UDVALG

Udvalget varetager de traditionelle driftsopgaver på forsyningsområdet, og er fagudvalg for lokalplanlægning og planspørgsmål i øvrigt (økonomiudvalget er dog ansvarlig for kommune-planlægningen).

Det er især i lokalplanspørgsmål, vi før i tiden har været uenige i udvalget og byrådet. Specielt i starten af den foregående valgperiode ønskede flertallet, som forsvandt ved valget i 2001, at vi lavede meget detaljerede i lokalplaner. Også når vi planlægger for allerede bebyggede områder. Vi havde sager, hvor lokalplanen bestemte, at der skulle være sprosser i vinduer, tagmaterialets art m.v. Vel at mærke i områder, hvor folk har boet i mange generationer.

Denne lyst til detailregulering er heldigvis blevet meget mindre i indeværende valgperiode og i næsten alle sager har byrådet været enige i de lokalplaner, der er vedtaget.
Lokalplanlægningen er vigtig, fordi vi har en betydelig vækst i kommunen. Der bygges et betydeligt antal nye boliger hvert år.

Også på erhvervssiden er der sket meget, ikke mindst i Låsby, og især efter åbningen af motorvejen mellem Århus og Låsby.

Trafikforholdene i Ry er besværlige. Jernbanen krydser en meget trafikeret vej, netop hvor en anden større vej munder ud. Det kan både give farlige situationer og ventetider.

Netop nu arbejder vi realisere den meget omfattende helhedsplan for Ry Midtby, et meget stort flertal i byrådet fortsat står bag. En central del af denne er at fredeliggøre midtbyen ved at lede en del af trafikken udenom på en delvis nyanlagt vejstrækning.

KULTUR- OG VOKSENUDVALGET

I forbindelse med sidste kommunevalg ændrede vi på kompetencefordelingen, så alle sager med relation til børn blev samlet i ét udvalg, Børn- og Skoleudvalget. Dette udvalg har ansvaret for børnepasning, SFO, skoler, børns fritidsaktiviteter og sociale sager med børn.

Groft sagt alt andet med kulturel eller socialt indhold er Kultur- og Voksenudvalgets område. Voksne, ældre, flygtninge, idrætshaller, museer og biografen for at nævne noget. Et broget område, men med mange udfordringer.

Vi har flere museer i kommunen. Øm Kloster Museum er det mest kendte. Museet råder over en helt enestående dokumentation af klosterlivet i Danmark. Som andre museer i landet har Øm også oplevet et fald i besøgstallet. Dog er der en opbremsning. Museets drift betales overvejende af entréindtægter og driftstilskud fra Ry Kommune.

En af de største opgaver i min udvalgsformandstid var at opnå enighed om en model, der øgede tilskuddet til Øm Kloster Museum, og samtidig gav udviklingsmuligheder for de to andre, Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum, en kulturhistorisk samling, der er ved at udvikle sig til et museum og Ferskvandsmuseet i Ry, et naturhistorisk, overvejende formidlingsprojekt, der er ved at opbygge en samling med relation til natur og kultur i Søhøjlandet. Du kan læse mere om museer og andet på www.ecomuseum.dk.

Det Fælles Koordinationsudvalg m.m.
Som udvalgsformand var jeg kommunens repræsentant i det fælles koordnationsudvalg, hvor politikere, arbejdsmarkedets parter, læger, invalidaorganisationerne og AF søger at finde muligheder for at hindre udstødning fra arbedsmarkedet.

Der var dengang tale om et samarbejde mellem flere kommuner. Af forskellige grunde opløstes dette udvalg, og siden 2002 har Ry Kommune haft sit eget, hvor jeg også er byrpådets repræsentant. I Ry Kommune har vi i mange år, og med betydelig succes, søgt at begrænse antallet af sygdagpengemodtagere og specielt længden af den periode, man er sygemeldt. Resultatet er, at vi nu har sygdagpengeperioder, der er halvt så lange som gennemsnittet. Det er sket ved en lang og vedholdende indsats, ved dialog med lægerne og arbejdsmarkedets parter. Jeg har siden 1994 været formand for et kommunalt fællesskab, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning for Ry og Skanderborg.

Jeg er en af kommunens repræsentanter i bestyrelsen for det fælleskommunale affaldsselskab RENO SYD.

I Ry Kommune læser man nyhederne i Midtjyllands Avis.